Get Adobe Flash player

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

I. Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania:

 § 1

Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego. Nazwa ta będzie używana w dalszych postanowieniach w skrócie ? Towarzystwo.

§ 2

Towarzystwo ma charakter towarzystwa regionalnego.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kazimierz Dolny.

 § 4

 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar miasta Kazimierz Dolny i jego okolic oraz R.P.

 § 5

 Towarzystwo używa podłużnego stempla z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego.

§ 6

 Towarzystwo ma prawo wydania dla swoich członków odznaki organizacyjnej oraz legitymacji członkowskich.

 § 7

Towarzystwo posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i granicach służących wyłącznie celom statutowym Towarzystwa.

 

  1. Cele i środki działania:

 § 8

 Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny Człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska, wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości miasta Kazimierza Dolnego, pobudzanie do czynnego udziału w pracach Towarzystwa i tworzenia nowych wartości kulturalnych, dbałość o estetykę miasta i regionu,  ochronę przyrody i środowiska człowieka oraz dziedzictwa kulturowego.

 § 9

 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) Prowadzenie badań historycznych poświęconych miastu Kazimierz Dolny.

b) Współdziałanie w organizowaniu spotkań i odczytów o problematyce społeczno-kulturalnej, obchodów
i rocznic oraz innych imprez kulturalnych.

c) Organizowanie sesji popularnonaukowych dotyczących miasta Kazimierza Dolnego i jego okolic, jak również powoływanie społecznych sekcji do prac nad innymi zagadnieniami dla miasta Kazimierza Dolnego.

d) Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Kazimierzowi Dolnemu oraz udostępnianie jej  społeczeństwu.

e) Reprezentowanie społecznego ruchu kulturalnego wobec społeczeństwa i władz oraz informowanie  o działalności i osiągnięciach tego ruchu.

f) Współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi towarzystwami regionalnymi R.P.

g) Współdziałanie z władzami i instytucjami w sprawach ochrony zabytków i rozwoju miasta  Kazimierza Dolnego.

h) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej dla urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

   1. Członkowie Towarzystwa:

 § 10

 Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 11

 Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

i nie pozbawione praw publicznych, przyczyniające się swoją pracą do rozwoju Towarzystwa i realizacji jego celów.

 § 12

 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do udzielania Towarzystwu pomocy we wszelkiej formie.

§ 13

 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju Towarzystwa.

 § 14

 Zarząd Towarzystwa przyjmuje członków wg następujących zasad:

 a) zwyczajnych ? na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 b) wspierających ? na podstawie pisemnej deklaracji oraz określenia charakteru pomocy na rzecz Towarzystwa.

 c) honorowych ? godność tą nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 § 15

Członkowie honorowi są jednocześnie członkami zwyczajnymi zwolnionymi z płacenia składek.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają nastepujące prawa:

a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym.

b) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa.

c) korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie.

 § 17

Członkowie wspierający mają prawo:

a) brania czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

b) korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych dla członków zwyczajnych.

 § 18

Obowiązki członków:

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) czynnego udziału w pracach Towarzystwa.

b) płacenia wpisowego i składek w obowiązującej wysokości i terminach.

c) wykonywania obowiązków wynikających ze Statutu i regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa.

 2. Członkowie wspierający mają obowiązek uiszczania składek oraz świadczenia zadeklarowanej pomocy
na rzecz Towarzystwa.

§ 19

 Utrata praw członkowskich następuje przez:

 a) śmierć członka, w odniesieniu do osób prawnych przez ich likwidację.

b) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.

c) wykluczenie

 § 20

 Członek Towarzystwa może być wykluczony na mocy uchwały Zarządu w wypadkach:

a) nie wypełniania obowiązków określonych Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa,

w szczególności wskutek nie płacenia składek członkowskich, nie brania udziału w pracach Towarzystwa
i nie wykonywania uchwał jego władz.

b) działania na szkodę Towarzystwa czynem lub słownie.

Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu.

   1. Organizacja ? władze:

§ 21

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

 Kadencja władz trwa 3 lata.

Walne Zgromadzenie

 § 22

 Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Towarzystwa. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom, przy czym osoby prawne uczestniczą przez upoważnionych przedstawicieli, zaś osoby fizyczne – - osobiście. Zawiadomienie pisemne lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Otrzymanie zawiadomienia pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia jej odebrania i nie wymaga przesyłania wersji papierowej.
Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków.

Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

 § 23

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie najpóźniej do 30 czerwca. Do jego kompetencji należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z całorocznej działalności i ich ocena.

b) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi.

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Towarzystwa na rok następny.

d) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz kwoty uproszczonych operacji finansowych.

e) zmiana Statutu.

f) wybór Władz Towarzystwa.

g) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa.

h) decydowanie we wszystkich innych sprawach, w których Statut nie upoważnia inne organy Towarzystwa.

i) rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja oraz wybór komisji likwidacyjnej.

 § 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:

a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

b) z inicjatywy Zarządu.

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

d) na pisemne żądanie przynajmniej 2/3 części (głosów) ogółu członków uprawnionych do głosowania.

 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwoływane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały.

 § 25

Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący a protokółuje Sekretarz, wybrani przez to Zgromadzenie. Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że podejmuje ono odmienną uchwałę. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa

 § 26

 Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz 3-5 członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się natychmiast po dokonaniu wyboru przez Walne Zgromadzenie.

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie, pod warunkiem uzyskania absolutorium.

 § 27

 Do zakresu działań Zarządu należy:

 a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez Prezesa

lub Wiceprezesa z Sekretarzem łącznie.

b) kierownictwo sprawami Towarzystwa.

c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

e) sporządzanie sprawozdań rocznych budżetów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu  do rozpatrzenia

f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

g) administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

h) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwalonym przez Walne Zgromadzenie budżetem.

i) przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa.

 § 28

 Zebrania Zarządu są prowadzone przy obecności co najmniej połowy jego członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybierana jest w liczbie 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy  i Sekretarza. Komisja konstytuuje się natychmiast po dokonaniu wyboru przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych Towarzystwa.

§ 30

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa. Ma ona prawo do dokonywania rewizji  w każdym czasie a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Sąd Koleżeński

 § 31

 Sąd Koleżeński wybierany jest w liczbie 3 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy. Sąd Koleżeński konstytuuje się natychmiast po dokonaniu wyboru przez Walne Zgromadzenie.

 § 32

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy członkami a wynikających  w obrębie Towarzystwa w związku z jego działalnością. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

 § 33

 1. Liczbę członków poszczególnych władz określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz możliwa jest kooptacja w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

   1. Sposób zaciągania zobowiązań

 § 34

1. zobowiązania o charakterze finansowym do wysokości kwoty uproszczonych operacji finansowych określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia składają łącznie dwie osoby spośród następujących: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

2. zobowiązania o charakterze majątkowym i finansowym powyżej kwoty uproszczonych operacji finansowych ustalonej przez Walne Zgromadzenie składają łącznie trzy osoby, dwie spośród następujących: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz obligatoryjnie Skarbnik.

3. kwotę uproszczonych operacjii finansowych ustala uchwałą Walne Zgromadzenie w miarę potrzeb.

   1. Majątek Towarzystwa

 § 35

Majątek Towarzystwa stanowią:

a) wpisowe i składki członków,

b) lokaty bankowe,

c) darowizny i subwencje,

d) dotacje i ofiarność publiczna,

e) dochody z działalności statutowej w tym z wydawnictw,

f) dochody z majątku Towarzystwa.

   1. Przepisy końcowe

 § 36

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę Statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej  na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być umieszczony na porządku obrad.

Przy uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała  o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa.

Kazimierz Dolny 21 czerwca 2014 roku

.

LOGO TPMKD_ok_www_mm

.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
m. KAZIMIERZA DOLNEGO

24-120 Kazimierz Dolny,
Małachowskiego 5b,
tel. 81/8810 329

Dane KRS: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

____________________________
____________________________
____________________________